• Passenger Vehicle Inspection System
 • Relocatable Cargo & Vehicle Inspection System
 • Cargo & Vehicle Inspection System(Betatron)
 • Mobile Cargo & Vehicle Inspection System
 • Self-propelled Cargo & Vehicle Inspection System

ýakynda

Maşynlar

 • Engerolagçy ulag serişdelerini barlamak ulgamy

  BGV3000 ýolagçy ulaglaryny barlamak ulgamy, dürli ýolagçy ulaglarynyň real wagt onlaýn skaner şekillendiriş barlagyny geçirmek üçin şöhlelendiriji geçiriş skaner şekillendiriş tehnologiýasyny kabul edýär. Bu ulgam gümrük, port, ulag we türmede ýolagçy ulaglaryny barlamakda giňden ulanylýar.

 • Göçürilýän ýük we ulag barlag ulgamy

  BGV6100 göçürilip bilinýän ýük we ulag serişdelerini barlamak ulgamy, elektroniki çyzykly tizlendiriji we täze PCRT gaty detektor bilen enjamlaşdyrylýar, ýük we ulagy perspektiwaly skanirlemek we şekillendirmek, kontrabanda harytlaryny kesgitlemek üçin goşa energiýa rentgen we ösen material kesgitleýiş algoritmlerini ulanýar. Systemük ulagyny skanirlemek üçin ulgam ýeriň üstünde hereket edýär (takyk skanerlemek); ýa-da ulgam stasionar ýagdaýda we sürüji ulagy gönüden-göni skaner kanaly arkaly sürýär, awtomatiki usulda taksi çykarmak funksiýasy bilen diňe ýük bölegi skanirlener (çalt skaner). Bu ulgam gümrük, portlar, jemgyýetçilik howpsuzlyk guramalary we logistika pudagynda ulaglaryň şekillendiriş barlagynda giňden ulanylýar.

 • Goük we ulag barlag ulgamy (Betatron)

  BGV5000 ýük we ulag barlag ulgamy Betatron we täze gaty detektor kabul edýär. Goük awtoulagynyň perspektiwaly skanirleme we kontrabanda kesgitlemesini amala aşyrmak üçin goşa energiýa rentgen şöhlelerini we ösen algoritmleri ulanýar. Fakt skanirlemegiň we takyk skanirlemegiň iki usuly bilen bu ulgam serhetlerde, türmelerde we awtoulag ýollarynyň ýaşyl girelgesinde kontrabanda we pyýada ýollary barlamakda giňden ulanylýar.

 • Jübi ýükleri we ulaglary barlamak ulgamy

  BGV7000 ykjam ýük we ulagy barlamak ulgamy ýük awtoulaglarynyň şassisinden, esasy skaner ulgamyndan, iş kabinasyndan, radiasiýa gorag desgasyndan we dinamotordan ybarat. Ulgam uzak aralyga çalt geçmegi we saýtda çalt ýerleşdirilmegini amala aşyryp biler. Skaner we şekil gözden geçirmek amallary operasiýa kabinasynda tamamlanyp bilner. Gyssagly barlaglarda we wagtlaýyn gözleglerde aç-açan artykmaçlyklara eýe bolan we gümrük, port, jemgyýetçilik howpsuzlygy, dürli barlag nokatlarynda we beýleki ýerlerde ýük we ulagyň şekillendiriş barlagy üçin amatly iki skaner usuly bar.

 • Özbaşdak hereket edýän ýük we ulag barlagy ...

  BGV7600 öz-özi hereket edýän ýük we ulag serişdelerini barlamak ulgamy, adaty ýollarda ýöräp bilýän we öz gorag enjamy bolan ýük we ulag barlag ulgamydyr. Ulgam kiçi meýdany eýeleýär we ýeterlik bolmadyk gözegçilik meýdançalarynda ýük ulaglaryny geçiriş şekillendiriş barlagy üçin amatly, ulgam belli bir gözleg meýdanynda gysga aralykda geçirilip bilner.

HER SORAGLAR? Jogaplarymyz bar

SIZ BILEN HER AYOL

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam

MISSION

Biz hakda

CGN topary, Hytaýyň özgertmeleri we açylmagy bilen ýadro energiýasy pudagynyň ösmegi bilen ösýän iri kärhana. Onuň işi ýadro energiýasy, ýadro ýangyjy, täze energiýa we ýadro tehnologiýasy goşundylaryny öz içine alýar. CGN topary Hytaýdaky iň uly ýadro energiýasy kompaniýasy we dünýäde üçünji ýerde durýar. Şeýle hem, sanawda bäş sany kömekçi kompaniýa bilen umumy baýlygy 750 milliard ýewrodan gowrak bolan dünýädäki iň uly ýadro potratçysydyr.