28c97252c

  Önümler

BGMW-2000 Millimetr-tolkunly beden barlag ulgamy

Gysgaça düşündiriş:

BGMW-2000, CGN Begood Technology Co., Ltd. tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen ygtybarly işjeň millimetr tolkunly beden barlag ulgamy, adaty metal gapylary kesgitlemek we howpsuzlyk barlag usullary bilen deňeşdirilende, bu ulgamy ulanyp, ýolagçy aňsat we çalt geçip bilýär. hiç hili fiziki aragatnaşyksyz. şahsy gizlinligi goramak üçin has gowy düzülendir we ionlaşdyrmaýan millimetr tolkunly skaner, adam bedenindäki islendik rentgen barlagyndan has ygtybarlydyr. ýolagçylaryň eşikleriniň aşagynda gizlenýän howplary we kontrabandalary awtomatiki usulda metal ýa-da metal däl kesgitläp biler. Şeýle hem, ýolagçylaryň aýakgaplaryndaky metal howplary ýüze çykaryp bolýar.

BGMW-2000 awiasiýa, serhetler, gümrük, hökümet býurolary, harby bazasy, jemgyýetçilik çäreleri we ş.m. üçin çalt beden barlag ulgamynyň çözgüdi hökmünde giňden ulanylyp bilner, skanirlemek bary-ýogy 2 sekunt, geçiş sagady 400-den gowrak adama ýetýär.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň esasy pursatlary

Haryt bellikleri

BGMW-2000, CGN Begood Technology Co., Ltd. tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen ygtybarly millimetr tolkunly beden barlag ulgamy, adaty metal gapylary kesgitlemek we howpsuzlyk barlag usullary bilen deňeşdirilende, bu ulgamy ulanmak bilen ýolagçy aňsat we çalt geçip bilýär. hiç hili fiziki aragatnaşyk bolmazdan. şahsy gizlinligi goramak üçin has gowy düzülendir we ionlaşdyrmaýan millimetr tolkunly skaner, adam bedenindäki islendik rentgen barlagyndan has ygtybarlydyr. 5 sekundyň içinde çalt gözlemek we 400 PPH çenli ýokary geçiş.

Şeýle hem ýokary çözgütli şekil berip biler.

Awtomatiki tanamak

Bedeni kesgitlemek: emele gelen partlaýjy enjamlar (IED), ýangyjy suwuklyklar, ýaraglar, pyçaklar we ş.m.
Aýakgap tapmak: ýolagçy aýakgaplarynda metal howp.

BGMW-2000 Millimeter-Wave Body Inspection System


 • Öňki:
 • Indiki:

  • Ionlaşdyrmaýan radiasiýa, saglyga howp salman
  • Metall we metal däl howplaryň giň toplumyny awtomatiki kesgitlemek
  • Gizlinligi goramak dizaýny
  • 5 sekundyň içinde çalt gözlemek we 400 PPH çenli ýokary geçiş.
  • Resolutionokary ölçegli şekil
  • Bedeni kesgitlemek: emele gelen partlaýjy enjamlar (IED), ýangyjy suwuklyklar, ýaraglar, pyçaklar we ş.m.
  • Aýakgap tapmak: ýolagçy aýakgaplarynda metal howp
  • Barlag tertibi: aragatnaşyk däl, işjeň millimetr tolkun
  • Skaner tertibi: çyzykly detektor massiwleri we iki tarapdan dik skaner
  • Barlag wagty: 5 sekuntdan az
  • Iş tertibi: Awto-kesgitlemek tertibi ýa-da uzakdaky re .im
  • Gizlinligi goramak: jyns ugry, ýüzi we beýleki ýerleri bulaşdyrmak we diňe multfilmde ýüze çykaryş netijesini görkezmek
  • Iş wagty: 24 sagat
  • Sesi level derejesi: 65dB-den pes (1m)
  • Radiasiýa howpsuzlygy: ionlaşdyrmaýan radio tolkunlary işjeň
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary