28c97252c

  Önümler

Goük we ulag barlag ulgamy (Betatron)

Gysgaça düşündiriş:

BGV5000 ýük we ulag barlag ulgamy Betatron we täze gaty detektor kabul edýär. Goük awtoulagynyň perspektiwaly skanirleme we kontrabanda kesgitlemesini amala aşyrmak üçin goşa energiýa rentgen şöhlelerini we ösen algoritmleri ulanýar. Fakt skanirlemegiň we takyk skanirlemegiň iki usuly bilen bu ulgam serhetlerde, türmelerde we awtoulag ýollarynyň ýaşyl girelgesinde kontrabanda we pyýada ýollary barlamakda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň esasy pursatlary

Haryt bellikleri

BGV5000 ýük we ulag serişdesini barlamak ulgamy, dürli ýük awtoulaglarynda we awtoulaglarda real wagt onlaýn radiasiýa skanerini amala aşyryp bilýän, radiasiýa perspektiwaly skaner şekillendiriş tehnologiýasyny kabul edýär. Gözleg şekillerini üýtgetmek we derňemek arkaly dürli ýük awtoulaglarynyň howpsuzlygyny barlamak amala aşyrylyp bilner. Ulgam esasan tizlendiriji ulgamdan we ýerüsti demirýol enjamyndan durýar. Ulgam işleýän mahaly, barlanan ulag stasionar bolýar, barlag ulgamy barlanylýan ulagy skanirlemek üçin yzygiderli tizlik bilen ýolda işleýär we signal almak we geçiriş moduly detektoryň skanirlenen şekilini şekil barlag platformasyna gaýtaryp berýär. real wagt. Bu ulgam gümrük söwdasyna garşy gümrükhana, türmä girmek we çykmak barlaglarynda, serhet barlaglarynda, logistika seýilgählerinde we kontrabandanyň transport barlaglary üçin beýleki görnüşli ýük awtoulaglarynda we guty ýük awtoulaglarynda giňden ulanylyp bilner. Şeýle hem uly wakalarda, möhüm ýerlerde we uly ýygnanyşyklarda ýük ulaglarynyň howpsuzlygyny barlamak üçin ulanylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

  • Simpleönekeý sökülenden soň ulgam ýol, demir ýol ýa-da suw ýoly arkaly geçirilip bilner ýaly modully dizaýn kabul edilýär. Enjam ýeriň üstünde jogap berýär we gutyny açmazdan tutuş ulagyň ýüküni (taksi hem goşmak bilen) gözden geçirýär. Surat gözleg.
  • Suraty gaýtadan işlemek funksiýalary: A, ulaltmak / ulaltmak; B, gyrasy güýçlendirmek; C, süzgüç tekizlemek; D, kontrast sazlamak; E, gistogramma deňlemesi; F, çyzykly öwrülişik; G, logarifmiki öwrülişik; H, şübheli bellik we düşündiriş; Men, aýna şekili öwürmek; J, köp şekilli deňeşdirme; K, şekil formatyny öwürmek (JPEG, TIFF); L pseudo-reňk öwrülişi.
  • Maddany tanamak funksiýasy: Organiki we organiki däl maddalary tapawutlandyryp biler we olary kesgitlemek üçin dürli reňkleri ulanyp biler (skaner tizligi: 0.4m / s).
  • Şübheli bellik funksiýasy (goşuň, saýlaň, pozuň, gönüburçluk, tekst).
  • Surat deňeşdirme funksiýasy.
  • Maglumatlary dolandyrmak funksiýasy.
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary