28c97252c

  Önümler

Iş stolunyň neşe serişdeleri we partlaýjy serişdeleri

Gysgaça düşündiriş:

BGNE1000 partlaýjy serişdeleri we neşe serişdelerini tapmak üçin ulanyp boljak iş stoly detektorydyr. Çalt kesgitleme, ýokary duýgurlyk, nädogry habar beriş tizligi, ýönekeý iş, aňsat tehniki hyzmat, daşky gurşawyň uýgunlaşmagy we ş.m. aýratynlyklaryna eýe bolan ösen ion hereketi spektroskopiýa tehnologiýasyny ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metroda, howa menzillerinde, portlarda, serhet geçelgelerinde we mähelläniň ýygnanýan ýerlerinde howply harytlary barlamak we degişli ýerlerde şübheli komponentleri çalt kesgitlemek üçin ulanylyp bilner.

Aýratynlyk

 • Takyk kesgitlemek: howply harytlaryň bölekleriniň görnüşlerini takyk kesgitläp biler we howply harytlaryň atlaryny habar berip biler
 • Yzy kesgitlemek: işlemek amatly. Hakyky işde, paketdäki howply zatlary deňleşdirmegiň zerurlygy ýok, synagdan geçen bukjany synag kagyzy bilen süpüriň ýa-da howply harytlaryň daşalýandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin synag synagyny paketiň ýüzüne görkeziň.
 • Iki turba goşa re modeim: partlaýjy maddalary we neşe serişdelerini bir wagtda ýüze çykarmak, bir gural bir wagtyň özünde partlaýjy maddalary we neşe serişdelerini we duýduryşy tapyp biler
 • Iň ýokary tizlik derňewi: ýüze çykarmak we derňew wagtyny 10-njy ýyllaryň içinde tamamlap biler

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary