28c97252c

  Önümler

El bilen partlaýjy / neşe serişdelerini kesgitleýji

Gysgaça düşündiriş:

BGNE2000, CGN Begood tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen neşe serişdelerini we partlaýjy serişdeleri kesgitleýji enjam. Ion hereketi spektrometri ýörelgesine esaslanyp, bölejikleriň, bug partlaýjy / neşe serişdeleriniň mukdaryny takyk kesgitläp we düzümine at berip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Detektor kiçi we ýeňil, götermek üçin göçme. Falsealan duýduryş derejesiniň pesligi, az sarp ediş, ulanmak we saklamak aňsat, ulanyjy üçin amatly, ekologiýa taýdan arassa, çalt we birmeňzeş netijeleri berýär.

Iň ýokary tehniki aýratynlyklar we aýratynlyklar sebäpli detektor howa menzillerinde, portlarda, gümrük barlag nokatlarynda, serhet geçelgelerinde we gür ilatly ýerlerde howply harytlary ýüze çykarmak üçin giňden ulanylýar.

Aýratynlyk

 • El bilen dolandyrylýan amal: kiçi göwrümli, ýeňil, götermek aňsat, köp halatlarda ulanylyp bilner
 • Takyk kesgitlemek: Ion hereketi spektrometri tehnologiýasyny ulanyp, bu detektor diňe bir howply harytlaryň böleklerini takyk kesgitläp bilmän, atlaryny hem habar berip biler.
 • Gözleg mukdary derňewi: aşa ýokary duýgurlyk, kesgitleme çäkleri pg derejesine ýetýär
 • Sinhron goşa re modeim: partlaýjy maddalary we neşe serişdelerini bir wagtyň özünde tapmak, el bilen işlemezden, bu detektor şol bir wagtyň özünde partlaýjy maddalary we neşe serişdelerini tapyp biler we şoňa görä duýduryş berer.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary