28c97252c

    Önümler

El bilen dolandyrylýan Radioizotop kesgitleýji enjam

Gysgaça düşündiriş:

BG3910 el bilen dolandyrylýan radioizotop kesgitleýji enjam, şöhläni kesgitlemegi, awtomatiki energiýa spektriniň derňewini we awtomatiki radioizotop kesgitlemesini birleşdirýän ýokary derejeli göçme energiýa dispersiýa spektrometriniň (EDS) görnüşidir. Highokary duýgurlygyň we pes sesli fotomultipleýjiniň sintilýasiýa kristal detektory bilen enjam gaty ýokary kesgitlemek netijeliligine eýe. Sanly köp kanally analizatoryň we 32 bitli mikroprosessoryň ulanylmagy enjamyň işleýşini gowulandyrýar, enjamdaky daşky gurşaw üýtgemeleriniň päsgelçiligini azaldýar we has çeýe we amatly ulanyjy işini üpjün edýär. Enjam radionuklidleriň dürlüligini we radiasiýa intensiwligini çalt we takyk tapawutlandyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gözleg, ýüze çykarmak we duýduryş funksiýalary bilen enjam daşky gurşawy goramak, gümrük, howpsuzlyk barlagy, metallurgiýa, senagat we magdan kärhanalary, ylmy gözleg edaralary we ş.m. daşky gurşaw radiasiýasyny kesgitlemek, ýadro garşy kesgitlemek üçin ideal usul hökmünde giňden ulanylyp bilner. - terrorçylygyň howpsuzlygyny barlamak, radiasiýa çeşmelerini we beýleki ýadro tehniki ulanylýan ýerleri arassalamak.

Aýratynlyk

  • Gurlan litiý batareýasy, doly zarýad alandan soň 8 sagatdan gowrak işleýär
  • Tebigy nuklidler, senagat nuklidleri, lukmançylyk nuklidleri, ýörite ýadro materialy ýaly birnäçe nuklidleri tanamaga ukyply

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary