28c97252c

  Önümler

El bilen dolandyrylýan Raman spektrometri

Gysgaça düşündiriş:

BGR2000 elde göterilen Raman spektrometr kesgitleýji enjam Raman spektral derňew tehnologiýasyny kabul edýär we himiki söweş serişdelerini, neşe serişdelerini we aňsat ulgam dermanlaryny, partlaýjy serişdeleri we beýleki howply himiki serişdeleri, şaý-sepleri, jade we beýleki zatlary “barmak yzy spektrini” ýygnamak arkaly çalt kesgitläp we takyk kesgitläp biler. "Maddalaryndan. Spektrometr sorag edilýän maddany çalt seljerip we birnäçe sekundyň içinde derrew, ygtybarly netijäni berip biler. Mundan başga-da, bu enjamyň spektr kämilleşdiriş funksiýasy hem bar. Ulanyjylar simli ýa-da simsiz tor arkaly ýa-da öz-özüňi öwrenmek funksiýasy arkaly spektriň täzelenmegine itergi berip bilerler, täzelenen ukybyny saklamak üçin tor bolmazdan giňişleýin spektrli kitaphanany goşup bilerler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spektrometr daşky gurşawy goramak bölümlerinde, gümrük, immigrasiýa, howa menzillerinde, terminallarda, lukmançylyk we saglygy goraýyş bölümlerinde, howpsuzlyk gözegçilik bölümlerinde, gözegçilik we karantinde, neşe barlag bölümlerinde we ş.m. giňden ulanylýar.

Aýratynlyk

 • Bu gural suwuk ýa-da gaty dürli ştatlardaky nusgalary çalt we takyk seljerip biler we synag edilen maddanyň anyk adyny we spektrini berip biler.
 • Dürli ölçeg reesimleri bar we ulanyjylar dürli iş şertlerine görä maddalary çalt we takyk kesgitlemek üçin çalt synag re modeimini ýa-da takyk synag re modeimini saýlap bilerler.
 • Derman, zäherli materiallar, partlaýjy maddalar, şaý-sepler, ýitip barýan organizmler ýaly dürli amaly pudaklar üçin dürli maglumat bazalary bilen üpjün edýär
 • Spektrometriň özbaşdak öwreniş funksiýasy bar, ulanyjylar spektral maglumatlar bazasyny aýratyn talaplara laýyklykda goşup we täzeläp bilerler
 • Synag nusgalaryny surata alyp, indiki soraglar we yzarlamak üçin synag netijeleri bilen bilelikde saklap bilýän surat kazyýet işi bar.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önüm kategoriýalary