28c97252c

  Önümler

Jübi ýükleri we ulaglary barlamak ulgamy

Gysgaça düşündiriş:

BGV7000 ykjam ýük we ulagy barlamak ulgamy ýük awtoulaglarynyň şassisinden, esasy skaner ulgamyndan, iş kabinasyndan, radiasiýa gorag desgasyndan we dinamotordan ybarat. Ulgam uzak aralyga çalt geçmegi we saýtda çalt ýerleşdirilmegini amala aşyryp biler. Skaner we şekil gözden geçirmek amallary operasiýa kabinasynda tamamlanyp bilner. Gyssagly barlaglarda we wagtlaýyn gözleglerde aç-açan artykmaçlyklara eýe bolan we gümrük, port, jemgyýetçilik howpsuzlygy, dürli barlag nokatlarynda we beýleki ýerlerde ýük we ulagyň şekillendiriş barlagy üçin amatly iki skaner usuly bar.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň esasy pursatlary

Haryt bellikleri

BGV7000 ykjam ýük we ulag barlagy Linak-y kabul edýär we ulgam ýük awtoulagynyň şassisinden, esasy skaner ulgamyndan, iş kabinasyndan, radiasiýa gorag desgasyndan we generatoryndan durýar. Ulgam uzak aralyga geçirilmegini we ýerinde çalt ýerleşdirilmegini amala aşyryp biler. Ulgamyň iki iş rejesi bar: sürüjilik re modeimi we ykjam skaner rejimi, ykjam skaner rejimi bolsa içerki ulag şassisi güýç ulgamy bilen işleýär. Capacityokary kuwwatly generator bilen enjamlaşdyrylan beýleki çekiş ulaglary bolmazdan özi hereket edip biler. Skaner we şekil gözden geçirmek amallary operasiýa kabinasynda tamamlanyp bilner. Açyk howpsyzlyk barlagy üçin köplenç kyn gurşaw ýüze çykýar. Ulgam güýçli ýel, güýçli ýagyş, tupan, gum we tozan ýaly aşa howa şertlerinde kadaly işläp bilýän berk gurluş dizaýnyny kabul edýär. Awtoulag şassisi, ajaýyp öndürijiligi bilen belli awtoulag öndürijisi tarapyndan düzülendir we ösdürilýär we degişli milli senagat standartlaryna laýyk gelýär.

Ulgam, gümrük, portlar, jemgyýetçilik howpsuzlygy, dürli uzak gözegçilik nokatlarynda ýükleri we ulaglary surata düşürmek üçin amatly gyssagly barlaglarda we wagtlaýyn gözleglerde aç-açan artykmaçlyklara eýedir.


 • Öňki:
 • Indiki:

  • Has uly geçirijilik, sürüjilik re modeiminde sagatda 120 ýük awtoulagyndan we ykjam skaner re modeiminde sagatda 25 ýük awtoulagyndan az bolmaly däldir.
  • Sürüji üçin radiasiýa howpsuzlygy, awtomatiki ýük awtoulag taksi çykarmak we ykjam skaner re modeimine bir açar wyklýuçatel funksiýasyna eýedir
  • IDE tehnologiýasy, maddy diskriminasiýany goldaň
  • Köp ulgam integrasiýa interfeýsi
  • Çalt ýerleşdirmek, hiç hili raýat işi talap edilmeýär
  • Wagtlaýyn howpsuzlyk barlagy üçin amatly
  • Esasanam uzak ýerlerde uzak aralyga geçmäge ukyply
  • Akylly şekil synyny we derňewini amala aşyrmak üçin ösen algoritmleri we bulut şekil saklaýyş dolandyryşyny kabul ediň
  • Ulgam çeýe we daşky gurşawa uýgunlaşdyrylýar
  • Ujypsyz ýer tutýar
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň