28c97252c

  Önümler

Engerolagçy ulag serişdelerini barlamak ulgamy

Gysgaça düşündiriş:

BGV3000 ýolagçy ulaglaryny barlamak ulgamy, dürli ýolagçy ulaglarynyň real wagt onlaýn skaner şekillendiriş barlagyny geçirmek üçin şöhlelendiriji geçiriş skaner şekillendiriş tehnologiýasyny kabul edýär. Bu ulgam gümrük, port, ulag we türmede ýolagçy ulaglaryny barlamakda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň esasy pursatlary

Haryt bellikleri

BGV3000 ýolagçy ulaglaryny barlamak ulgamy, dürli ýolagçy ulaglaryny real wagt onlaýn skanirlemek we şekillendiriş barlagyny amala aşyryp bilýän radiasiýa floroskopiýa skaner şekillendiriş tehnologiýasyny kabul edýär. Ulgam esasan şöhle çeşmesi ulgamyndan, detektor ulgamyndan, gan gurluşy we radiasiýa gorag enjamyndan, ulag transport ulgamy, elektrik paýlaýyş we gözegçilik ulgamy, howpsuzlyk gözegçilik ulgamy, ulag şekillendiriş barlag ulgamy iş stansiýasy we programma üpjünçiliginden durýar. Şöhle çeşmesi gözleg kanalynyň ýokarsynda we detektor barlag kanalynyň düýbünde oturdyldy. Barlag amallary wagtynda gözleg ulgamy kesgitlenýär, barlanan ulag gözegçilik kanalynyň üsti bilen yzygiderli tizlik bilen iberiji enjamyň üsti bilen daşalýar, radiasiýa çeşmesi barlanan ulagyň ýokarsyndan şöhlelenýär, detektor massiwini alýar, soňra skanirlenýär şekil hakyky wagtda şekil barlag platformasynda görkeziler.

Passenger-Vehicle-Inspection-System (2)


 • Öňki:
 • Indiki:

  • Passengerolagçy ulagyny barlamak ulgamy, ulagyň şöhle floroskopiýa skanerini geçirmek we barlanan ulagyň ýokary çözgütli floroskopiýa şekillerini ygtybarly almak üçin ýadro radiasiýa şekillendiriş tehnologiýasyny kabul edýär.
  • Surat, ulaglary tapawutlandyryp bilýän düşnükli, ýokary ölçegli we ýokary kontrastly. Ulagyň özi (ýangyç guýujy enjamlar, sütünler we ş.m.) we ulagda oturdylan zatlar ulagda ýarag, partlaýjy we ş.m. ýaly howply harytlary görüp biler we doly örtüp bilýän göze görnüp duran ýer ýok. tutuş ulag.
  • Ulgamyň ýerleşdirilmegi ýerinde ulanmagyň amatlylygyny göz öňünde tutýar. Ulagyň girelgesinde operasiýa konsoly goýuldy. Öňdäki ýolbelet işgärleri, ulag taýýar bolansoň, barlag işine başlamak üçin jogapkärdir we ähli barlag prosesine gözegçilik edip biler. Barlagda näsazlyk ýüze çykansoň, barlag prosesi derrew togtadylyp bilner. Ulagyň şekillendiriş şekilini düşündirmek tamamlanandan soň, yzky ulagyň şekil terjimeçisi konsol arkaly öňdäki gollanma bilen habarlaşyp biler we degişli duýduryş signalynyň üsti bilen düşündiriş netijesini berip biler.
  • Ösen surat almak we gaýtadan işlemek ulgamy. Barlanylýan ulagyň perspektiwaly şekili üçin, ulagy barlamak üçin amatly şekilleri gaýtadan işlemek algoritmleri, bölekleýin ulaltmak, çal reňkli öwrülişik, gyralary güýçlendirmek we ş.m. ýaly şekilleri gaýtadan işlemegiň dürli funksiýalaryny ösdürmek üçin ulanylýar, aňsatlaşdyrmak üçin baý işleýiş funksiýalaryny üpjün edýär. suraty gaýtadan işlemegi tanamak üçin howpsuzlyk işgärleri.
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň