28c97252c

  Önümler

Göçürilýän ýük we ulag barlag ulgamy

Gysgaça düşündiriş:

BGV6100 göçürilip bilinýän ýük we ulag serişdelerini barlamak ulgamy, elektroniki çyzykly tizlendiriji we täze PCRT gaty detektor bilen enjamlaşdyrylýar, ýük we ulagy perspektiwaly skanirlemek we şekillendirmek, kontrabanda harytlaryny kesgitlemek üçin goşa energiýa rentgen we ösen material kesgitleýiş algoritmlerini ulanýar. Systemük ulagyny skanirlemek üçin ulgam ýeriň üstünde hereket edýär (takyk skanerlemek); ýa-da ulgam stasionar ýagdaýda we sürüji ulagy gönüden-göni skaner kanaly arkaly sürýär, awtomatiki usulda taksi çykarmak funksiýasy bilen diňe ýük bölegi skanirlener (çalt skaner). Bu ulgam gümrük, portlar, jemgyýetçilik howpsuzlyk guramalary we logistika pudagynda ulaglaryň şekillendiriş barlagynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň esasy pursatlary

Haryt bellikleri

BGV6100 göçürip bolýan ýük we ulag serişdesini barlamak ulgamy, elektroniki çyzykly tizlendiriji (Linac) we ýük we ulagy perspektiwaly skanirlemek we şekillendirmek, kontrabanda harytlaryny kesgitlemek üçin goşa energiýa rentgen we ösen material kesgitleýiş algoritmlerini ulanýan täze PCRT gaty detektor bilen enjamlaşdyrýar. Ulgamyň iki iş rejesi bar: sürüjilik re modeimi we ykjam skaner tertibi. Jübi skaner re modeiminde ulgam ýük ulaglaryny skanirlemek üçin ýer demirýolunda hereket edýär. Ulgamyň ýerleşdirilmegi ýerinde ulanmagyň amatlylygyny göz öňünde tutýar. Ulagyň girelgesinde operasiýa konsoly goýuldy. Öňdäki ýolbelet işgärleri, ulag taýýar bolansoň, barlag işine başlamak üçin jogapkärdir we ähli barlag prosesine gözegçilik edip biler. Anormallik tapylansoň, barlag prosesi derrew togtadylyp bilner. Ulagyň şekillendiriş şekilini düşündirmek tamamlanandan soň, yzky ulagyň şekil terjimeçisi konsol arkaly öňdäki gollanma bilen habarlaşyp biler we degişli duýduryş signalynyň üsti bilen düşündiriş netijesini berip biler.

Relocatable-Cargo-&-Vehicle-Inspection-System


 • Öňki:
 • Indiki:

  • Has uly geçirijilik, sürüjilik re modeiminde sagatda 120 ýük awtoulagyndan we ykjam skaner re modeiminde sagatda 25 ýük awtoulagyndan az bolmaly däldir.
  • Sürüji üçin radiasiýa howpsuzlygy, awtomatiki ýük awtoulag taksi çykarmak we ykjam skaner re modeimine bir açar wyklýuçatel funksiýasyna eýedir
  • IDE tehnologiýasy, maddy diskriminasiýany goldaň
  • Köp ulgam integrasiýa interfeýsi
  • Polatdan ýokary geçiş ukyby
  • Ösen surat maglumatlary dolandyryş ulgamy. Awtoulag maglumatlaryny saklamak, gözlemek, görmek, eksport etmek we beýleki funksiýalar, şol sanda perspektiwaly şekiller, torlaýyn merkezleşdirilen dolandyryş funksiýalaryny goldaýar.
  • Müşderi operasiýa interfeýsi: Enjam programma üpjünçiligi ulgamynyň müşderi iş interfeýsiniň dizaýny ýerlikli we ulanyjy üçin amatly, interfeýsi düşnükli we gysga, amal amatly, funksiýa modulynyň konfigurasiýasy içgin, ýerleşişi ýerlikli we tehniki hyzmat aňsat.
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň