28c97252c

  Önümler

Özbaşdak hereket edýän ýük we ulag barlag ulgamy

Gysgaça düşündiriş:

BGV7600 öz-özi hereket edýän ýük we ulag serişdelerini barlamak ulgamy, adaty ýollarda ýöräp bilýän we öz gorag enjamy bolan ýük we ulag barlag ulgamydyr. Ulgam kiçi meýdany eýeleýär we ýeterlik bolmadyk gözegçilik meýdançalarynda ýük ulaglaryny geçiriş şekillendiriş barlagy üçin amatly, ulgam belli bir gözleg meýdanynda gysga aralykda geçirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Önümiň esasy pursatlary

Haryt bellikleri

BGV7600 öz-özi hereket edýän ýükler we ulaglary barlamak ulgamy “Betatron” -y kabul edýär we gözleg meýdanynyň adaty ýollarynda gysga aralykda ýöräp bilýän ulag tigir ulgamyny enjamlaşdyrýar. Göçürilip bilinýän ýük we ulag serişdelerini barlamak ulgamyna esaslanyp, gözleg netijeliligini we takyklygyny ýokarlandyrmak üçin CGN Begood, ýerüsti demirýol elektrik ulgamyny ulagyň tigir ulgamyna üýtgetmek ýaly köp mehaniki gurluşlaryny täzeden düzdi, bu bolsa boş ýer talaplaryny azaldýar we hereketiniň diapazonyny ýokarlandyrýar. Tigir ulgamynyň ornaşdyrylmagy diňe bir raýat işiniň agyrlygyny azaltmak bilen çäklenmän, ulgamyň kiçi burçly deflýasiýa barlag funksiýasyna hem mümkinçilik berýär. Has köp gabat gelýän ýerleri şekillendirmek üçin bu funksiýa, dürli burçlardan şekil almak üçin gözden geçirilýän ulagy täzeden skanirlemek üçin ulanylyp bilner, bu işgärleriň şübheli zatlaryň barlag netijeliligini ýokarlandyrmaga has amatlydyr. Ulgamyň iki iş rejesi bar: sürüjilik re modeimi we ykjam skaner rejimi, ykjam skaner rejimi bolsa içerki ulag tigir ulgamy bilen işleýär. Ulgam öz-özüni goramak dizaýnyny kabul etdi, galkan diwary gurmagyň zerurlygy ýok we az raýat işi talap edilýär.

Ulgam kiçi meýdany eýeleýär we ýeterlik däl ýerleri bolan gözegçilik meýdançalarynda ýük ulaglaryny iberiş şekillendiriş barlagy üçin amatlydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

  • Has uly geçiriş, sürüjilik re modeiminde sagatda 100 ýük awtoulagyndan we ykjam skaner re modeiminde sagatda 20 ýük awtoulagyndan az bolmaly däldir.
  • Sürüji üçin radiasiýa howpsuzlygy, awtomatiki ýük awtoulag taksi çykarmak we ykjam skaner re modeimine bir açar wyklýuçatel funksiýasyna eýedir
  • IDE tehnologiýasy, maddy diskriminasiýany goldaň
  • Köp ulgam integrasiýa interfeýsi
  • Has az raýat işi
  • Gözleg meýdanynda gysga aralyga geçmäge, çeýe gözden geçirmäge ukyply
 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň